آموزش کافی شاپ
فروش جوجه بوقلمون
فروش جوجه مرغ بومی
ویلا شمال
تور کربلا
تور قبرس شمالی
تور کوش آداسی
تشك طبى
راهبند
درباره من
موضوعات
  موضوعي ثبت نشده است
نويسندگان
برچسب ها
عضویت در خبرنامه
  عضویت لغو عضویت

ورود اعضا
  نام کاربری :
  پسورد :

عضویت در سایت
  نام کاربری :
  پسورد :
  تکرار پسورد:
  ایمیل :
  نام اصلی :

نويسنده :seokar
تاريخ: ۲۰ آبان ۱۳۹۵ ساعت: ۰۸:۲۸:۳۸

راﻫﺒﻨﺪ ﺗﯿﺮك ﺗﺎﺷﻮ

 

اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﯿﺮك ﺟﻬﺖ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮕﻬﺎي ﻣﺴـﻘﻒ ﮐﻪ ﻋﺮض ﻣﺴـﯿﺮ از ارﺗﻔﺎع ﺳﻘﻒ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﺑﯿﺸـﺘﺮ اﺳﺖ ، و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ 
ﺟﻬﺖ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ داراي ﻣﺤﺪودﯾﺖ ارﺗﻔﺎع اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﺎرﺑﺮد دارد.
اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﯿﺮك ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﻃﻮل 6 ﻣﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.


موضوع:
برچسب‌ها: راﻫﺒﻨﺪ،

نويسنده :seokar
تاريخ: ۲۰ آبان ۱۳۹۵ ساعت: ۰۸:۲۷:۳۹

راهبند ستوني

 

 توان مصرفي (وات):220

 ضربه پذيري (ژول): 600000

 امكانات: داراي سيستم خلاص كن دستي در مواقع قطع برق

مشخصات فني

سرعت عملكرد (ثانيه):7

ارتفاع سيلندر (ميلي متر):600

 ولتاژ عملكرد (ولت):220

فاز موتور:سه فاز

 پشتيباني و خدمات پس از فروش : تامين و تعمير قطعات , تعويض و تعمير محصول , حمل , نصب

مدت زمان تعويض و تعمير:1روز

 مدت زمان تامين قطعات و تعمير:1روز

موضوع:
برچسب‌ها: راهبند،

نويسنده :seokar
تاريخ: ۲۰ آبان ۱۳۹۵ ساعت: ۰۸:۲۵:۳۱

راﻫﺒﻨﺪ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد ﺑﺎ ﺗﯿﺮك ﻧﺮدﺑﺎﻧﯽ

 

راﻫﺒﻨﺪ ﭘﺎﺳـﺎرﮔﺎد ﺑﺎ ﺗﯿﺮك ﻧﺮدﺑﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﮔﯿﺖ ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺮدد ﻧﻔﺮ و ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﯿﻮاﻧﺎت اﺳــﺖ . در 
ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺴــــــــﯿﺮﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺮدد ﻧﻔﺮ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﯿﻮاﻧﺎت و وﺳﺎﯾﻂ 
ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. اوﻟﯿﻦ و ﻣﺘﺪاوﻟﺘﺮﯾﻦ روﺷـﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر وﺟﻮد دارد اﺳـﺘﻔﺎده 
از ﯾﮏ ﻧﻮع درب اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ (ﻟﻮﻻﯾﯽ ﯾﺎ رﯾﻠﯽ و ...) اﺳﺖ. اﻣﺎ دو ﻣﺸـــﮑﻞ ﻋﻤﻠﮑﺮدي در اﯾﻦ روش وﺟﻮد دارد ﮐﻪ 
ﭘﺲ از ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮐﺎرﮐﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯿﮕﺮدد و ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
1- ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺗﺮدد اﻧﻮاع درب ﺑﺎزﮐﻨﻬﺎي ﺑﺮﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﺳﺘﻬﻼك ﺳﺮﯾﻊ ﺳﯿﺴــــﺘﻢ درب ﺑﺎزﮐﻦ ﭘﺲ از ﻣﺪت 
ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﯽ ﺷﻮد.
2- آﺳــﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮي زﯾﺎد درﺑﻬﺎ (ﮐﻪ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﺎﻣﻞ درب ﻣﯿﮕﺮدد) ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮﺧﻮرد وﺳــﺎﯾﻂ 
ﻧﻘﻠﯿه

موضوع:
برچسب‌ها: راﻫﺒﻨﺪ،

نويسنده :seokar
تاريخ: ۲۰ آبان ۱۳۹۵ ساعت: ۰۸:۱۳:۲۵

وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي اﻧﺤﺼﺎري راﻫﺒﻨﺪ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد

ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺿﺮﺑﻪ ﮔﯿﺮ ﺗﯿﺮك: : اﯾﻦ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺳﺎده در ﻣﺤﻞ اﺗﺼــﺎل ﺗﯿﺮك ﺑﻪ اﺟﺰائ ﻣﺤﺮك آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺬب ﺿــﺮﺑﺎت ﻧﺎﺷــﯽ از ﺑﺮﺧﻮرد وﺳــﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﯾﺎ ﺗﮑﺎﻧﻬﺎي ﻧﺎﺷــﯽ از وزش ﺑﺎد ﺗﺎ زاوﯾﻪ اﻧﺤﺮاف 15 درﺟﻪ ﻣﯿﮕﺮدد.ﯾﻮﻧﯿﻮرﺳـﺎل ﺑﻮدن ﻗﻄﻌﺎت: اﻟﮑﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر- ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺮق ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ در اﯾﻦ دﺳــﺘﮕﺎه ﺷــﺎﻣﻞ ﻗﻄﻌﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ راﯾﺞ ﺑﺎزار داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ و راﺣﺘﺘﺮ از اﻧﻮاع ﺧﺎرﺟﯽ اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ اﺳﺖ.ﺗﯿﺮك دﺳـﺘﮕﺎه: ﺗﯿﺮك دﺳـﺘﮕﺎه ﭘﺮوﻓﯿﻞ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﻄﻊ 64*38 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮي ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐﻪ داراي ﺷــﺒﺮﻧﮓ ﺷﺒﻨﻤﺎ و ﺗﺎﺑﻠﻮ اﯾﺴﺖ در ﻃﺮﻓﯿﻦ آن اﺳﺖ.ﻣﺰﯾﺖ اﯾﻦ ﺗﯿﺮك ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻣﺸـﺎﺑﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺳﺎﯾﺰﻫﺎي ﻣﺘﺪاول ﭘﺮوﻓﯿﻠﻬﺎي آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﺗﻬﯿﻪ آن ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه آﺳﺎﻧﺘﺮ اﺳﺖ.


موضوع:
برچسب‌ها: راﻫﺒﻨﺪ،

نويسنده :seokar
تاريخ: ۲۰ آبان ۱۳۹۵ ساعت: ۰۸:۱۱:۱۶

وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﮑﺮدي راﻫﺒﻨﺪ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد

-ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺮدد ﻧﺎﻣﺤﺪود 2- ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﺼﺐ 3 ﻧﻮع ﺗﯿﺮك ﻣﺘﻔﺎوت ﺟﻬﺖ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را دارا ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ:اﻟﻒ-ﺗﯿﺮك ﺳﺎده ﺑﺎ ﺷﺒﺮﻧﮓ و ﺗﺎﺑﻠﻮ اﯾﺴﺖ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺗﺎ ﻃﻮل 6 ﻣﺘﺮب- ﺗﯿﺮك ﻧﺮدﺑﺎﻧﯽ ﺣﺪ اﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﻃﻮل 4/5 ﻣﺘﺮ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺗﺮدد ﻧﻔﺮ و ﺧﻮدروج- ﺗﯿﺮك ﺗﺎﺷﻮ ﺟﻬﺖ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮕﻬﺎي ﻣﺴﻘﻒ و ﭘﺎرﮐﯿﻨﮕﻬﺎي داراي ﻣﺤﺪودﯾﺖ ارﺗﻔﺎع ﺧﻮدرو3-ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺗﺮدد.4-ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺿﺮﺑﻪ ﮔﯿﺮ ﺗﯿﺮك

-ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺮدد ﻧﺎﻣﺤﺪود 2- ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﺼﺐ 3 ﻧﻮع ﺗﯿﺮك ﻣﺘﻔﺎوت ﺟﻬﺖ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را دارا ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ:اﻟﻒ-ﺗﯿﺮك ﺳﺎده ﺑﺎ ﺷﺒﺮﻧﮓ و ﺗﺎﺑﻠﻮ اﯾﺴﺖ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺗﺎ ﻃﻮل 6 ﻣﺘﺮب- ﺗﯿﺮك ﻧﺮدﺑﺎﻧﯽ ﺣﺪ اﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﻃﻮل 4/5 ﻣﺘﺮ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺗﺮدد ﻧﻔﺮ و ﺧﻮدروج- ﺗﯿﺮك ﺗﺎﺷﻮ ﺟﻬﺖ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮕﻬﺎي ﻣﺴﻘﻒ و ﭘﺎرﮐﯿﻨﮕﻬﺎي داراي ﻣﺤﺪودﯾﺖ ارﺗﻔﺎع ﺧﻮدرو3-ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺗﺮدد.4-ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺿﺮﺑﻪ ﮔﯿﺮ ﺗﯿﺮك

-ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺮدد ﻧﺎﻣﺤﺪود 2- ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﺼﺐ 3 ﻧﻮع ﺗﯿﺮك ﻣﺘﻔﺎوت ﺟﻬﺖ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را دارا ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ:اﻟﻒ-ﺗﯿﺮك ﺳﺎده ﺑﺎ ﺷﺒﺮﻧﮓ و ﺗﺎﺑﻠﻮ اﯾﺴﺖ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺗﺎ ﻃﻮل 6 ﻣﺘﺮب- ﺗﯿﺮك ﻧﺮدﺑﺎﻧﯽ ﺣﺪ اﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﻃﻮل 4/5 ﻣﺘﺮ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺗﺮدد ﻧﻔﺮ و ﺧﻮدروج- ﺗﯿﺮك ﺗﺎﺷﻮ ﺟﻬﺖ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮕﻬﺎي ﻣﺴﻘﻒ و ﭘﺎرﮐﯿﻨﮕﻬﺎي داراي ﻣﺤﺪودﯾﺖ ارﺗﻔﺎع ﺧﻮدرو3-ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺗﺮدد.4-ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺿﺮﺑﻪ ﮔﯿﺮ ﺗﯿﺮك


موضوع:
برچسب‌ها: راﻫﺒﻨﺪ،

[ ۱ ]