ساخت و نصب کانال پلی یورتان
نمایندگی تفال
خرید اتو بخار
زودپز برقی تفال
سیگار برگ
مرکز فروش توتون
خرید پیپ
آموزشگاه آشپزی
دوره های آموزش شیرینی پزی
آموزش کافی شاپ
تور کربلا
تور قبرس شمالی
تور کوش آداسی
تشك طبى
راﻫﺒﻨﺪ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد راهبند
درباره من
موضوعات
  موضوعي ثبت نشده است
نويسندگان
برچسب ها
عضویت در خبرنامه
  عضویت لغو عضویت

ورود اعضا
  نام کاربری :
  پسورد :

عضویت در سایت
  نام کاربری :
  پسورد :
  تکرار پسورد:
  ایمیل :
  نام اصلی :

نويسنده :seokar
تاريخ: ۲۰ آبان ۱۳۹۵ ساعت: ۰۸:۱۳:۲۵

وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي اﻧﺤﺼﺎري راﻫﺒﻨﺪ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد

ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺿﺮﺑﻪ ﮔﯿﺮ ﺗﯿﺮك: : اﯾﻦ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺳﺎده در ﻣﺤﻞ اﺗﺼــﺎل ﺗﯿﺮك ﺑﻪ اﺟﺰائ ﻣﺤﺮك آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺬب ﺿــﺮﺑﺎت ﻧﺎﺷــﯽ از ﺑﺮﺧﻮرد وﺳــﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﯾﺎ ﺗﮑﺎﻧﻬﺎي ﻧﺎﺷــﯽ از وزش ﺑﺎد ﺗﺎ زاوﯾﻪ اﻧﺤﺮاف 15 درﺟﻪ ﻣﯿﮕﺮدد.ﯾﻮﻧﯿﻮرﺳـﺎل ﺑﻮدن ﻗﻄﻌﺎت: اﻟﮑﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر- ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺮق ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ در اﯾﻦ دﺳــﺘﮕﺎه ﺷــﺎﻣﻞ ﻗﻄﻌﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ راﯾﺞ ﺑﺎزار داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ و راﺣﺘﺘﺮ از اﻧﻮاع ﺧﺎرﺟﯽ اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ اﺳﺖ.ﺗﯿﺮك دﺳـﺘﮕﺎه: ﺗﯿﺮك دﺳـﺘﮕﺎه ﭘﺮوﻓﯿﻞ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﻄﻊ 64*38 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮي ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐﻪ داراي ﺷــﺒﺮﻧﮓ ﺷﺒﻨﻤﺎ و ﺗﺎﺑﻠﻮ اﯾﺴﺖ در ﻃﺮﻓﯿﻦ آن اﺳﺖ.ﻣﺰﯾﺖ اﯾﻦ ﺗﯿﺮك ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻣﺸـﺎﺑﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺳﺎﯾﺰﻫﺎي ﻣﺘﺪاول ﭘﺮوﻓﯿﻠﻬﺎي آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﺗﻬﯿﻪ آن ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه آﺳﺎﻧﺘﺮ اﺳﺖ.


موضوع:
برچسب‌ها: راﻫﺒﻨﺪ،

نظرات (0)
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
آواتار :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :
[ ]